Menu

Fried Rice

24. Plain Fried Rice (S)4.10 (L)6.10
25. Vegetables Fried Rice (S)4.70 (L)7.20
26. Roast Pork Fried Rice (S)5.20 (L)8.20
27. Chicken Fried Rice (S)5.20 (L)8.20
28. Shrimp Fried Rice (S)5.70 (L)8.70
29. Beef Fried Rice (S)5.70 (L)8.70
30. Crab Meat Fried Rice (S)4.90 (L)7.40
31. Lobster Fried Rice (S)6.70 (L)10.70
32. House Special Fried Rice (S)5.80 (L)9.20